Beauty Bloggers Call Me Duy chia sẻ cảm nhận sau khi dự lễ ra mắt Tegoder Cosmetics tại Việt Nam

Beauty Bloggers Hạnh Miu chia sẻ cảm nhận sau khi tham dự lễ ra mắt Tegode Cosmetics tại Việt Nam

Hành trình Call Me Duy tham quan sự kiện Lễ ra mắt Tegoder Cosmetics

Beauty Bloggers Hạnh Mai chia sẻ cảm nhận trong lễ ra mắt Tegoder Cosmetics tại Việt Nam

GET READY WITH ME tham quan phòng lab Tegoder